AKTUALNOŚCI
ostatnia wiadomość 30.01.2010 r.Stanowisko Ligi Krajowej w sprawie wyborów samorządowych

Częstochowa, 2010-01-30

      Rok 2010 jest rokiem wyborów Prezydenta RP, a także wyborów samorządowych. Mija przy tym 20 lat od chwili odrodzenia samorządu terytorialnego. Zebrane przez lata doświadczenia pozwalają docenić znaczenie aktywności wspólnot lokalnych i regionalnych dla rozwoju Polski.

      Bez samorządów, oraz bez aktywności tysięcy radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw, nie byłoby polskiego sukcesu w transformacji cywilizacyjnej. Twórcza praca na rzecz małych Ojczyzn, patriotyzm i troska o dobro wspólne, są cechą autentycznej samorządności. Potwierdza to przekonanie o tym, że państwo silne to państwo racjonalnie zdecentralizowane, państwo wolności i odpowiedzialności obywatelskiej.

Mimo tych niekwestionowanych sukcesów, rozwój samorządności może zostać zahamowany. Największe niebezpieczeństwo wynika ze zderzenia idei zdecentralizowanej, wolnej społeczności, z praktyką nadmiernie centralistycznych dążeń partii politycznych.

      Z niepokojem można dostrzec prawidłowość - im większe upartyjnienie instytucji samorządowych, tym mniejsza wartość społecznej aktywności. Duże partie polityczne, przez swoje  scentralizowane struktury, odbierają wspólnotom lokalnym prawo samodzielnego decydowania o swoich sprawach. Ten, niedobry dla Polski, proces można i należy ograniczyć.

      Wnioskujemy by poprzez możliwe do wprowadzenia zmiany uzyskać równość biernego prawa wyborczego. Prawo powinno jednoznacznie zakazywać finansowania kampanii wyborczych w samorządach ze środków partii politycznych uzyskanych z budżetu państwa. Istniejąca dziś sytuacja narusza normy równości, a tym samym godzi w istotę demokracji.

      W trzydziestą rocznicę powstania "Solidarności", która opowiedziała się za ideą "Samorządnej Rzeczpospolitej" i zapoczątkowała zmiany przynoszące wolność Polsce, Europie i światu; wierzymy, że dokonane przez społeczeństwo wybory potwierdzą tradycję naszego przywiązania do idei wolności i solidarności. Potwierdzą także wierność idei wyznaczonej czynem wielu pokoleń Polaków.

Przewodniczący Ligi Krajowej
Tadeusz Wrona

Samorządowy Oscar dla Danuty Hübner

11.11.2007 - Przewodniczący Ligi Krajowej, Tadeusz Wrona, wręczył Nagrodę im. Grzegorza Palki Danucie Hübner, Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej w siedzibie Reprezentacji Komisji Europejskiej w Warszawie. Nagrodę stanowi medal wykonany ze srebra i okolicznościowy dyplom. Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez stowarzyszenie Liga Krajowa, za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Upamiętnia jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi . Grzegorza Palkę. Danuta Hübner . Komisarz Unii Europejskiej d/s Polityki Regionalnej otrzymała Nagrodę im. Palki w dziedzinie ogólnopaństwowej za praktyczną realizację zasady pomocniczości wspierającej rozwój regionów, doceniając jednocześnie rolę społeczności lokalnych (miast) w kreowaniu i wdrażaniu polityk regionalnych  co jest uwidocznione w nowej polityce miejskiej Unii.

  

Nagrody im. Grzegorza Palki wręczone - Danuta Hübner i Grażyna Gęsicka laureatkami

W niedzielę 4 listopada br. w Muzeum im. Jana Pawła II (Galeria Janiny i Zbigniewa Porczyńskich) w Warszawie miała miejsce X jubileuszowa uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki nadawanym przez Ligę Krajową.

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2007 ROKU ZOSTALI:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:

Grażyna Gęsicka
- Minister Rozwoju Regionalnego, za skuteczne działania na rzecz jak najlepszego i najsprawniejszego wykorzystania środków finansowych przyznanych przez Unię Europejską, stwarzając Polsce i polskim samorządom realną szansę rozwoju.

Danuta Hübner
- Komisarz Unii Europejskiej d/s Polityki Regionalnej za praktyczną realizację zasady pomocniczości wspierającej rozwój regionów, doceniając jednocześnie rolę społeczności lokalnych (miast) w kreowaniu i wdrażaniu polityk regionalnych co jest uwidocznione w nowej polityce miejskiej Unii.

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

Rafał Dutkiewicz
- Prezydent Wrocławia, za odwagę podejmowania trudnych decyzji i wielkich wyzwań jak m.in. Euro 2012, Expo 2012, Europejski Instytut Technologiczny oraz doprowadzenie do utworzenia 100 tys. nowych miejsc pracy.

Jan Kozłowski
- Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezes Zarządu Związku Województw RP, za inicjowanie procesów prorozwojowych, a także powołania wielu instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

Andrzej Franciszek Bąk - Burmistrz Miasta i Gminy Ulanów
- za konsekwentne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz wykorzystanie instytucji referendum w sprawie samoopodatkowania mieszkańców na rzecz infrastruktury technicznej.

Iwona Szkopińska - Burmistrz Wieruszowa
- za skuteczne zarządzanie miastem i działania na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych i budżetowych w ramach prac Zespołu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać wyróżnienia, które otrzymali:

Mirosław Mikietyński - Prezydent Koszalina
- za działania na rzecz rozwoju gospodarczego Koszalina oraz Pomorza Środkowego.

Kazimierz Pałasz - Prezydent Konina
- za konsekwentną realizację strategii zrównoważonego rozwoju miasta, w tym m.in. pełne pokrycie obszaru miasta planami zagospodarowania przestrzennego oraz ważne inwestycje drogowe i infrastrukturalne.

Maciej Armin Stefański - Starosta Brzeski poprzednio Burmistrz Brzegu.
- za działania w zakresie rewitalizacji oraz wychowania patriotycznego.

Leszek Świętalski - Wójt Gminy Stare Bogaczowice
- za działalność na rzecz samorządów na forum krajowym oraz europejskim w Komitecie Regionów oraz Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych.

Michał Zaleski - Prezydent Torunia
- za nowe rozwiązania zmierzające do ekonomicznego, społecznego i cywilizacyjnego rozwoju miasta Torunia.

Tegoroczną jubileuszową X edycję uroczystości prowadziła Katarzyna Dowbor, a w części artystycznej uświetniła koncertem grupa jazowa o nazwie "Sergiej Wowkotrub Trio".

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: "Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna", promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w naszym kraju, wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców.
Fundując nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi - Grzegorza Palkę.

Z poważaniem
Przewodniczący Ligi Krajowej
Tadeusz Wrona

Nagroda
przyznawana jest raz w roku, dotychczasowymi laureatami byli m.in. Prezydent RP Lech Kaczyński - za osiągnięcia w czasie pełnienia funkcji Prezydenta Warszawy, Premier Jerzy Buzek - za wdrożenie II etapu reformy samorządowej, prof. Jerzy Regulski, prof. Michał Kulesza, prof. Irena Lipowicz, oraz marszałkowie województw prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie i starości.
O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła złożona z członków Zarządu Ligi. Zasiadają w niej także Pani Jadwiga Palka oraz Jerzy Kropiwnicki - Prezydent Łodzi. Przewodniczącym Kapituły jest Tadeusz Wrona - Prezydent Częstochowy.
Wnioskować o przyznanie nagrody mogą Posłowie i Senatorowie RP, oddziały Ligi Krajowej oraz jej organy statutowe, organy samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia samorządowe.
Nagrodę im G. Palki, uznawaną za najbardziej prestiżowe wyróżnienie samorządowe, stanowi dyplom oraz medal ze srebra.


K O M U N I K A T

Warszawa, 08-10-2006r.

Warszawa, 08-10-2006r. Uprzejmie informuję, że w niedzielę 8 października br. w Muzeum im. Jana Pawła II (Galeria Janiny i Zbigniewa Porczyńskich) w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki nadawanych przez Ligę Krajową.

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2006 ROKU ZOSTALI:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:

Pan Brunon Synak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego - za zasługi w dziedzinie współpracy międzynarodowej polskiego samorządu

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

Pan Jerzy Widzyk - za strategiczne działania w zakresie infrastruktury

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

Pan Jerzy Boksznajder - Burmistrz Ząbek - za działania na rzecz rozwoju mieszkalnictwa i sprawnej administracji

Pan Adam Fudali - Prezydent Rybnika - za profesjonalne zarządzanie miastem i współpracę subregionalną

Ponadto przyznano wyróżnienia, które otrzymują:

Pan Andrzej Ryński - Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego - za wkład w budowanie pozycji ogólnopolskich struktur samorządowych

Pan Janusz Sepioł - Marszałek Województwa Małopolskiego - za aktywną politykę regionalną i skuteczną absorpcję funduszy unijnych

Pan Krzysztof Ciołkiewicz - Prezydent Żyrardowa - za działania w zakresie rewitalizacji i polityki proinwestycyjnej

Pan Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina - za działania na rzecz wychowania oraz transparentności administracji

Pan Edward Trojanowski - Wójt Gminy Wieliszew - za działania na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej

Uroczystość uświetnił koncert zespołu "Machina Del Tango" Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: "Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna", promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w naszym kraju, wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców. Fundując nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi - Grzegorza Palkę.

Z poważaniem
Przewodniczący Ligi Krajowej
Tadeusz Wrona


XIV Zgromadzenie Sprawozdawcze Ligi Krajowej

Częstochowa, dnia 01.10.2007 r.

K O M U N I K A T
W dniu 30 września 2007 roku we Wrocławiu odbyło się XIV Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ligi Krajowej. Liga Krajowa działa od 1993 roku jako stowarzyszenie samorządowe, zrzeszające Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie. Podczas Zgromadzenia wybrano władze stowarzyszenia na następną kadencję.
Przewodniczącym Ligi Krajowej wybrano ponownie Tadeusza Wronę, Prezydenta Miasta Częstochowy.

w skład Rady Ligi Krajowej wchodzą ponadto: Mieczysław Janowski . wiceprzewodniczący -Rzeszów, Adam Markowski . wiceprzewodniczący - Janów, Jan Chmielewski . wiceprzewodniczący - Wrocław, Jacek Hillebrand . skarbnik . Zduńska Wola, Ligia Urniaż . Grabowska - Legionowo, Bogdan Major - Toruń, Ireneusz Krzyżanowski - Otwock, Marian Goliński - Szczecinek, Urszula Neupert - Pszczyna, Grzegorz Walendzik - Starachowice, Mieczysław Pawłowski - Radomsko, Krzysztof Szabliński - Lubartów, Marek Miros - Gołdap, Jan Duplaga - Rzeszów, Edward Olszewski - Bełchatów, Michał Rżanek . Piotrków Trybunalski, Ryszard Nosowicz - Starachowice, Stanisław Żwiruk - Tarnobrzeg Komisja Rewizyjna po przeprowadzonych wyborach pracuje w składzie:
Jakub Świtkiewicz . przewodniczący - Kutno, Marian Skutnik - Wrocław, Marcin Chrostowski - Otwock
Zgromadzenie przyjęło stanowisko programowe:
- W sprawie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Zgromadzenie poprzedziła Msza Święta w Kościele p.w. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu, w intencji polskiego samorządu i Ligi Krajowej.

Przewodniczący Ligi Krajowej
(-) Tadeusz Wrona

PROTOKÓŁ z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Grzegorza Palki

Częstochowa - 17 września 2006 r.

Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej.
Liga Krajowa zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swój program o hasło: Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna, promuje wszelkie działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w naszym kraju, wspierania reformy Państwa w kierunku decentralizacji kompetencji i finansów publicznych oraz czerpiąc z dorobku pokoleń społeczności lokalnej wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców. Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki chcemy uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Grzegorza Palkę.
Grzegorz Palka, pierwszy prezydent Miasta Łodzi w III Rzeczypospolitej, a także w drugiej kadencji Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi położył nieocenione zasługi w organizowaniu od podstaw wspólnoty samorządowej w drugim co do wielkości mieście w Polsce. W latach 1990 - 1994 kierował pracami Zarządu największej polskiej gminy, znajdującej się wówczas w szczególnie trudnych warunkach społeczno - ekonomicznych. Łódź zawdzięcza Mu, dzięki Jego prawości, pracy i uzdolnieniom, wzorowe zarządzanie oraz wiele oryginalnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych. Twórca i wieloletni Prezes Unii Metropolii Polskich, zabiegał o poszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i szans rozwojowych wspólnot lokalnych w Polsce. Grzegorz Palka kierował się w swoim życiu i pracy ideałami tożsamymi z założeniami programowymi Ligi Krajowej.
O przyznanie nagrody wnioskować mogą Posłowie i Senatorowie RP, oddziały Ligi Krajowej oraz jej organy statutowe, organy stanowiące samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia samorządowe.

Kapituła obradowała w składzie:

Tadeusz Wrona - Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Ligi Krajowej, Jadwiga Palka - żona Grzegorza, Jerzy Kropiwnicki Prezydent Łodzi, Włodzimierz Tomaszewski - Zastępca Prezydenta Łodzi przedstawiciel Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, Edward Olszewski - Wicestarosta Bełchatowski, Wiceprzewodniczący Ligi Krajowej, Jan Duplaga - Członek Kapituły, Rzeszów, Witold Olender - Członek Kapituły, Legionowo.

Na wstępie Przewodniczący Kapituły Tadeusz Wrona przywitał przybyłych gości i zaproponował porządek obrad. Porządek został przyjęty. Zgłoszone wnioski, tak jak w latach poprzednich, rozpatrywano w 3 kategoriach :

- za działalność ogólnopaństwową,
- za działalność samorządową o wymiarze ogólnokrajowym,
- za działalność w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.

Do nagrody zgłoszono 23 kandydatury. Wobec znaczących osiągnięć zgłoszonych do nagrody osób Kapituła miała niezwykle trudne zadanie.
Po prezentacji kandydatów i dyskusji Kapituła postanowiła, że Nagrody im. Grzegorza Palki w roku 2006 za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej otrzymują:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:

Pan Brunon Synak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
- za zasługi w dziedzinie współpracy międzynarodowej polskiego samorządu

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

Pan Jerzy Widzyk
- za strategiczne działania w zakresie infrastruktury

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

Pan Jerzy Boksznajder - Burmistrz Ząbek
- za działania na rzecz rozwoju mieszkalnictwa i sprawnej administracji

Pan Adam Fudali - Prezydent Rybnika
- za profesjonalne zarządzanie miastem i współpracę subregionalną

Ponadto przyznano wyróżnienia, które otrzymują:

Pan Andrzej Ryński - Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego
- za wkład w budowanie pozycji ogólnopolskich struktur samorządowych

Pan Janusz Sepioł - Marszałek Województwa Małopolskiego
- za aktywną politykę regionalną i skuteczną absorpcję funduszy unijnych

Pan Krzysztof Ciołkiewicz - Prezydent Żyrardowa
- za działania w zakresie rewitalizacji i polityki proinwestycyjnej

Pan Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
- za działania na rzecz wychowania oraz transparentności administracji

Pan Edward Trojanowski - Wójt Gminy Wieliszew
- za działania na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Kapituły
Tadeusz Wrona

 

 


Stanowisko Rady Ligi Krajowej w sprawie wyborów samorządowych oraz utworzenia Rady Samorządowej

Ostatnie wydarzenia polityczne w Kraju obrazują trudność w budowaniu porozumień programowych będących podstawą do rządzenia, wbrew oczekiwaniom społecznym na zasadnicze zmiany.
Dlatego wobec zbliżających się wyborów samorządowych Rada Ligi Krajowej deklaruje współuczestniczenie lokalnych środowisk wywodzących się z idei Solidarności w wyborach samorządowych. Wyraża gotowość budowania bloków centroprawicy jako szerokich porozumień zdolnych skupiać się wokół idei samorządności.
Uznając specyfikę wyborów lokalnych w odróżnieniu od regionalnych deklaruje nie uczestniczenie w tworzeniu list konkurencyjnych dla partii politycznych na poziomie wojewódzkim. Jednocześnie zachęca działaczy Ligi, by zgodnie ze specyfiką swoich regionów zdecydowali o aktywnym udziale, naszych przedstawicieli, w ramach list do sejmików wojewódzkich, istniejących centroprawicowych partii politycznych.
Mając na uwadze dotychczasowy dorobek środowisk samorządowych oraz świadomi ogromnej odpowiedzialności jaka spoczywa na ludziach, którzy pracują od roku 1990 w samorządach dla dobra publicznego, Rada Ligi wyraża nadzieję na otwarcie się liderów partii politycznych na środowiska samorządowe i wspólne działanie w wyborach lokalnych. Rada Ligi Krajowej uznając ogromną wartość doświadczenia przedstawicieli samorządów, proponuje utworzenie przy Prezydencie RP Rady Samorządowej, podmiotu opiniodawczego, skupiającego wybitnych ludzi samorządów.

Przewodniczący Ligi Krajowej
Prezydent Miasta Częstochowy
Tadeusz Wrona


PROTOKÓŁ z posiedzenia Kapituły Nagrody im. Grzegorza Palki

Częstochowa - 23.10.2005 r.

Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej.

Liga Krajowa zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swój program o hasło: Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna, promuje wszelkie działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w naszym kraju, wspierania reformy Państwa w kierunku decentralizacji kompetencji i finansów publicznych oraz czerpiąc z dorobku pokoleń społeczności lokalnej wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców.

Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki chcemy uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Grzegorza Palkę.

Grzegorz Palka, pierwszy prezydent Miasta Łodzi w II Rzeczypospolitej, a także w drugiej kadencji Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi położył nieocenione zasługi w organizowaniu od podstaw wspólnoty samorządowej w drugim co do wielkości mieście w Polsce. W latach 1990 - 1994 kierował pracami Zarządu największej polskiej gminy, znajdującej się wówczas w szczególnie trudnych warunkach społeczno - ekonomicznych.

Łódź zawdzięcza Mu, dzięki Jego prawości, pracy i uzdolnieniom, wzorowe zarządzanie oraz wiele oryginalnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych. Twórca i wieloletni Prezes Unii Metropolii Polskich, zabiegał o poszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i szans rozwojowych wspólnot lokalnych w Polsce.

Grzegorz Palka kierował się w swoim życiu i pracy ideałami tożsamymi z założeniami programowymi Ligi Krajowej.

O przyznanie nagrody wnioskować mogą Posłowie i Senatorowie RP, oddziały Ligi Krajowej oraz jej organy statutowe, organy stanowiące samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia samorządowe.

Kapituła obradowała w składzie:
Tadeusz Wrona - Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Ligi Krajowej, Jadwiga Palka, Włodzimierz Tomaszewski, Adam Markowski, Jan Duplaga , Tadeusz Machnik.

Na wstępie Przewodniczący Kapituły Tadeusz Wrona przywitał przybyłych gości i zaproponował porządek obrad. Porządek został przyjęty.

Podtrzymano dotychczasową formę przyznawania nagród w 3 kategoriach:
- za działalność ogólnopaństwową,
- za działalność samorządową o wymiarze ogólnokrajowym,
- za działalność w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.

Do nagrody zgłoszono 24 kandydatury. Wobec znaczących osiągnięć zgłoszonych do nagrody osób Kapituła miała niezwykle trudne zadanie.

Po prezentacji kandydatów i dyskusji Kapituła postanowiła, że Nagrody im. Grzegorza Palki w roku 2005 za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej otrzymują:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:
Pan Waldy Dzikowski - Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- za wybitny wkład w stanowienie prawa samorządowego oraz zasługi dla rozwoju samorządności
W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
Pan Ryszard Grobelny - Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent Poznania
- za wkład w budowanie pozycji ogólnopolskich struktur samorządowych oraz skuteczne zarządzanie miastem.
Pan Krzysztof Iwaniuk - Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Terespol
- za aktywne uczestnictwo w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz skuteczne zarządzanie gminą.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
Pan Robert Choma - Prezydent Przemyśla
- za działania na rzecz rozwoju gospodarczego i współpracy międzynarodowej, szczególnie z miastami Ukrainy.
Pan Jacek Karnowski - Prezydent Sopotu
- za nowatorskie rozwiązania problemów miejskich, szczególnie w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
Pan Andrzej Pająk - Starosta Suski
- za skuteczne działania na rzecz tworzenia atrakcyjnej bazy edukacyjno-rekreacyjnej.

Wyróżnienia:
Pan Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Wejherowa
- za zasługi w działalności samorządowej na rzecz Wejherowa i Kaszub.
Pan Janusz Nawrocki - Starosta Niżański
- za działania na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej oraz tworzenia autentycznych więzi integrujących mieszkańców.
Pan Andrzej Pietrasik - Burmistrz Płońska
- za upowszechnianie idei pokoju i pojednania oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi innych narodów.
Pan Włodzimierz Pietroczuk - Starosta Hajnowski
- za działania na rzecz współpracy transgranicznej polsko-białoruskiej.
Pan Michał Śmigielski - Przewodniczący Rady Miasta Rybnika
- za zainicjowanie powołania Zespołu Szkół Wyższych na bazie istniejących zabudowań byłego szpitala.
Pani Halina Węgrzynowska - Wójt Gminy Pawłosiów
- za profesjonalne zarządzanie gminą oraz działania na rzecz integracji społeczności lokalnej.

Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Kapituły
(-)Tadeusz Wrona


Stanowisko Rady Ligi Krajowej w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu oraz prezydenckich

Częstochowa, dnia 05.02.2005 r.

Stanowisko Rady Ligi Krajowej w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu oraz prezydenckich
Rada Ligi Krajowej uznaje ogromne znaczenie zbliżających się wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Jest to szansa na przełom polityczny pozwalający dokonać gruntownej przebudowy Państwa Polskiego. Nigdy dotąd, po przemianach roku 1989, obywatele nie oceniali tak krytycznie władzy państwowej, oczekując jednocześnie wprowadzenia zasadniczych zmian.
Uznając znaczenie wyborów Rada Ligi Krajowej, deklaruje swój aktywny w nich udział. Obowiązująca ordynacja wyborcza zachęca do jednoczenia się środowisk wokół silnych partii lub koalicji wyborczych. Rada Ligi Krajowej zachęca więc działaczy Ligi, by zgodnie ze specyfiką swoich regionów zdecydowali o poparciu lub udziale w wyborach, naszych przedstawicieli, na listach istniejących centroprawicowych ugrupowań politycznych, mogących utworzyć stabilny rząd, zwłaszcza PO i PiS. Za cenne uważamy otwarcie się tych ugrupowań na ludzi z doświadczeniem samorządowym.

Warunkiem zasadniczym jest jednak, by popierane partie lub koalicje respektowały w swoich programach wartości chrześcijańskie i patriotyczne, kierowały się zasadą pomocniczości w życiu publicznym i akceptowały wolność gospodarczą. Rada Ligi Krajowej nie akceptuje także poparcia dla partii umieszczających na swoich listach wyborczych osoby, które sprzeniewierzyły się podstawowym zasadom życia społecznego.
Rada Ligi Krajowej uznaje także za niezbędne wyjaśnienie społeczeństwu treści Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, przełożonego właściwie na język polski i przeprowadzenie referendum w tej sprawie wiosną roku 2006.

Przewodniczący Ligi Krajowej
(-)Tadeusz WronaCzęstochowa, dnia 08.02.2005 r.

KOMUNIKAT

W dniu 5 lutego 2005 roku, obradowała Rada Ligi Krajowej w Częstochowie.
Podczas spotkania Eurodeputowany Mieczysław Janowski przedstawił prace polskich posłów w Parlamencie Europejskim. Ocenił współpracę władz polskich z Parlamentem Europejskim i wskazał na rozwiązania niekorzystne dla Polski wymagające interwencji polskich posłów.
Następnie szeroko omówiony został temat wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów prezydenckich. W trakcie dyskusji podkreślano znaczenie zbliżających się wyborów w sytuacji utraty zaufania społecznego do najwyższych organów władzy w Państwie. Wskazano również na potrzebę rozdzielenia wyborów parlamentarnych i prezydenckich oraz referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego.

Przewodniczący Ligi Krajowej
(-) Tadeusz Wrona