•  
  •  
  •  
  •  
  •  Nagroda im. G. Palki

« powrót
4 listopada 2007 » Nagroda im. G. Palki
Za rok 2007 Nagrody przyznano...

W dziedzinie ogólnopaństwowej:
Pani Grażyna Gęsicka 
- Minister Rozwoju Regionalnego, za skuteczne działania na rzecz jak najlepszego i najsprawniejszego wykorzystania środków finansowych przyznanych przez Unię Europejską, stwarzając Polsce i polskim samorządom realną szansę rozwoju.
Pani Danuta Hübner 
- Komisarz Unii Europejskiej d/s Polityki Regionalnej za praktyczną realizację zasady pomocniczości wspierającej rozwój regionów, doceniając jednocześnie rolę społeczności lokalnych (miast) w kreowaniu i wdrażaniu polityk regionalnych co jest uwidocznione w nowej polityce miejskiej Unii.

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
Pan Rafał Dutkiewicz
- Prezydent Wrocławia, za odwagę podejmowania trudnych decyzji i wielkich wyzwań jak m.in. Euro 2012, Expo 2012, Europejski Instytut Technologiczny oraz doprowadzenie do utworzenia 100 tys. nowych miejsc pracy.
Pan Jan Kozłowski
- Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezes Zarządu Związku Województw RP, za inicjowanie procesów prorozwojowych, a także powołania wielu instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
Andrzej Franciszek Bąk - Burmistrz Miasta i Gminy Ulanów
- za konsekwentne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz wykorzystanie instytucji referendum w sprawie samoopodatkowania mieszkańców na rzecz infrastruktury technicznej.
Iwona Szkopińska - Burmistrz Wieruszowa 
- za skuteczne zarządzanie miastem i działania na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych i budżetowych w ramach prac Zespołu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać wyróżnienia, które otrzymali:
Mirosław Mikietyński - Prezydent Koszalina
- za działania na rzecz rozwoju gospodarczego Koszalina oraz Pomorza Środkowego.
Kazimierz Pałasz - Prezydent Konina
- za konsekwentną realizację strategii zrównoważonego rozwoju miasta, w tym m.in. pełne pokrycie obszaru miasta planami zagospodarowania przestrzennego oraz ważne inwestycje drogowe i infrastrukturalne.
Maciej Armin Stefański - Starosta Brzeski poprzednio Burmistrz Brzegu.
- za działania w zakresie rewitalizacji oraz wychowania patriotycznego.
Leszek Świętalski - Wójt Gminy Stare Bogaczowice
- za działalność na rzecz samorządów na forum krajowym oraz europejskim w Komitecie Regionów oraz Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych.
Michał Zaleski - Prezydent Torunia
- za nowe rozwiązania zmierzające do ekonomicznego, społecznego i cywilizacyjnego rozwoju miasta Torunia.

Tegoroczną jubileuszową X edycję uroczystości prowadziła Katarzyna Dowbor, a w części artystycznej uświetniła koncertem grupa jazowa o nazwie "Sergiej Wowkotrub Trio".

Szczególnymi gości tegorocznej edycji byli m. in. :
- w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego: Danuta Warzynkiewicz- Doradca Prezydenta RP
- Marszałek Senatu RP- Bogdan Borusewicz
- Poseł do Parlamentu Europejskiego- Jerzy Buzek

oraz twórcy polskiego samorządu: Prof. Jerzy Regulski, Prof. Michał Kulesza i Profesor Irena Lipowicz

Nagroda im. Grzegorza Palki, nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: "Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna", promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w naszym kraju, wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców.
Fundując nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi - Grzegorza Palkę.

Nagroda
przyznawana jest raz w roku, dotychczasowymi laureatami byli m.in. Prezydent RP Lech Kaczyński - za osiągnięcia w czasie pełnienia funkcji Prezydenta Warszawy, Premier Jerzy Buzek - za wdrożenie II etapu reformy samorządowej, prof. Jerzy Regulski, prof. Michał Kulesza, prof. Irena Lipowicz, oraz marszałkowie województw prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie i starości.
O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła złożona z członków Zarządu Ligi. Zasiadają w niej także Pani Jadwiga Palka oraz Jerzy Kropiwnicki - Prezydent Łodzi. Przewodniczącym Kapituły jest Tadeusz Wrona - Prezydent Częstochowy.
Wnioskować o przyznanie nagrody mogą Posłowie i Senatorowie RP, oddziały Ligi Krajowej oraz jej organy statutowe, organy samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia samorządowe.
Nagrodę im G. Palki, uznawaną za najbardziej prestiżowe wyróżnienie samorządowe, stanowi dyplom oraz medal ze srebra.Galeria